A pályaválasztás egy nagyon komoly döntés. Olyan, mint a házasság, vagy a családalapítás. Minél előbb elkezd vele foglalkozni valaki, annál inkább bizonyos, hogy a legjobb döntést hozza majd meg. A pályaválasztás egy folyamat, amiben egyrészt megismerjük önmagunkat (képességeinket, erősségeinket) és megismerjük a foglalkozásokat, szakmákat. Ezek összevetéséből, mérlegeléséből születik meg az a döntés, hogy mivel is fogunk a jövőben foglalkozni.

Döntésünkben az alábbiak jelenthetek döntő szerepet:

·         ismerjük-e önmagunkat?

·         ismerünk-e szakmákat?

·         van-e aki segít ezek tisztázásában?

·         időben találkoztunk-e a kérdéssel?

·         kaptunk-e megfelelő szakmai segítséget?

Ha a pályaválasztással időben elkezdünk foglalkozni, kikerülhetjük azt a hibát, amibe nagyon sokan kerülnek. Ez pedig a folyamatos csapódás egyik munkából a másikba. Ez se nem egészséges (hiszen megterhelő állandóan új szakmákat, dolgokat megtanulni)valamint nem is kiszámítható (hiszen rendszeresen át kell alakítani eddigi életünket). Aki jól választ szakmát, vagy hivatást, az előre tud tervezni az életben, és sokkal nagyobb eséllyel indulhat a munkaerő piacon is.

 

5. – 6. évfolyam

Helyszín: Csongrád és Csanytelek

Résztvevők száma: 15 – 20 fő / intézmény

Vendégváró-rendezvényszervező klub létrehozása

 

A klub célja, tartalma, módszerei

 

A klub általános célja tanórán kívüli keretek között fejleszteni a gyerekek célmeghatározással, döntéssel, idő- és folyamatmenedzseléssel, önkorrekcióval, együttműködéssel kapcsolatos kompetenciáit.

A klub időtartama alatt mód nyílik az ismeretszerzésre, pl. kresz, kultúrtörténeti érdekességek és egyéb kompetenciák, fejlesztésére is.

A klubtevékenység módszere a pedagógiai projekt, ahol a produktum mindig valamilyen szimulált vagy megvalósított esemény, rendezvény.

A projektszerűség valamennyi jellemzőjét alkalmazzuk, azaz a munka

 • időben behatárolt;
 • produktum létrehozásának érdekében folyik;
 • a gyerekek saját ötleteire, kreativitására épít;
 • a tanár elsősorban segítő-tanácsadó;
 • a gyerekek a különböző projektekben különböző csoportszerepekben munkálkodnak;
 • a munkavégzés különböző kooperációkat kíván;
 • a siker és a kudarc is közös.

 

A klubfoglalkozásokat úgy építjük fel, hogy figyelembe vesszük a gyerekek életkorát, kedvelt tevékenységeit, vélt tapasztalatait. Az önálló projektek látszólag nagyon különbözőek, ugyanakkor az ismétlődő − valamennyi projektre vagy projektszerű tevékenységre jellemző a

 • célkitűzés, 
 • választás, 
 • döntés, 
 • megvalósítás (és annak algoritmusa), 
 • az ellenőrzés és az önellenőrzés „kötelezettsége” stb. 

 

Valójában a legfontosabb cél az, hogy a projektek segítségével a gyerekek megtanulják azoknak a kritériumoknak a meghatározását, amelyek az egész folyamat átlátásához és vezérléséhez szükségesek, a kritériumok szerinti tervezést és megvalósítást.

Tanuljanak meg tervszerűen dolgozni, idejüket beosztani, a határidőket betartani. szembesüljenek az egymásra utaltsággal, ettől nőjön a fontosság- és felelősségérzetük.

A klubkeret alkalmas arra, hogy különböző életkorú, különböző képességű gyerekek együtt tevékenykedjenek egy közös cél érdekében.

A tanórán kívüli működési forma erre minden lehetőséget megad.

 

Nem mellékes pályaorientációs szempont az sem, hogy a vendéglátás, rendezvényszervezés mára jól körülhatárolható, akár felsőfokú végzettséggel lezárható szakmaegyüttest alkot, így a klubban szerzett tapasztalatok segíthetik a gyerekek önismeretét és későbbi döntéseit.

A projektek megvalósításához számos külső kapcsolatépítő, kapcsolattartó tevékenységre van szükség. Így a gyerekek kommunikációs kompetenciái, normaismerete és normaalkalmazási gyakorlata is fejlődik.

A program során alkalmazott módszerek: előadás, egyéni és csoportos beszélgetés, csoportjáték, prezentáció, ötletbörze.

Munkaformák: egyéni, csoportos, kooperatív

 

 

 

Program

 

 1. Beköszöntő, nyitófoglalkozás                            1 óra              

 A foglalkozás célja egymásnak és a klub programjának, működésének a megismerése, valamint csapatépítés, ötletbörze.

 

 2.   Családi ünnepek − meglepetésparti                 1 óra             

 Az első projekt még szimulált körülmények között zajlik. egy képzelt személy tiszteletére rendezett ünnep megszervezése a feladat.

 

3.   Klubkarácsony                                                   1 óra             

 Az első olyan projekt, amely „élesben” folyik. A karácsonnyal kapcsolatban van a gyerekeknek a legtöbb élményük, tapasztalatuk.

 

4.   Klubkirándulás szervezése                                1 óra             

Kimegyünk az iskolából, az előzőekhez képest még több feltételnek kell megfelelni, még több dolgot kell összehangolni, és a szervezőmunkának még körültekintőbbnek kell lennie. 

 

 

 

 

7. – 8. évfolyam

Helyszín: Csongrád és Csanytelek

Résztvevők száma: 15 – 20 fő / intézmény

 

A hetedik, nyolcadik évfolyam számára tervezett életpálya-építés jelentősen eltér attól, amit a formális iskolai oktatásban megszoktunk. Maximálisan igyekszünk kihasználni annak lehetőségeit, hogy az életpálya-építésről a diákok az iskolai tanóra keretein kívül tanulhatnak, ezért olyan módszereket alkalmazunk a foglalkozások tervezésekor, amelyekkel a diák talán még soha, adott esetben a tanárok is ritkábban találkoznak (drámapedagógiai, mozgásterápiás, relaxációs stb. módszerek).

 

A foglalkozások egyetlen, nem változó összetételű csoport számára készültek, és feltételezik, illetve elősegítik azt, hogy a modulok végrehajtása folyamán a diákok képesek legyenek a kialakult közösség belső dinamikáját, a résztvevők egymáshoz való viszonyát reflektíven értékelni, saját csoportban betöltött szerepüket értelmezni. Ez kulcsfontosságú az életben való boldogulás (életpálya-építés) szempontjából: mind az önismeret, mind a társas kapcsolatok fejlődését szolgálja. 

Az első foglalkozás éppen ezért a csoport csoporttá alakulását segítik, azaz azt motiválják, hogy a résztvevők maguk is felelősséget érezzenek a csoport egésze iránt, és fontosnak tartsák, hogy minden összejövetelen részt vegyenek.

 

A foglalkozások tartalma

 

 Az első modul (Csoport születik / Önismereti modul) fő célja a csoportfolyamat elindítása, és az egyéni érdeklődési körök tudatosítása. A modul fókuszában a tanulók önismeretének fejlesztése áll; a saját és csoportszerepek megismerése, az egyéni erőforrások feltérképezése. Az egyéni önismeret elmélyítése mellett fontos szerepe van a társismeret fejlesztésének, a tanulók életpályájának építéséhez kapcsolódó döntéseikre befolyással bíró tényezők, csoportok, személyek és ezek hatásainak a felismerése.

A második modul (Elágazó ösvények kertje / Szakmaismeret) feladatai során a tanulók nem pusztán meghatározzák saját érdeklődési köreiket, hanem a közösség előtt képviselik is. A játékos feladatok során a tanulók az őket körülvevő különféle foglalkozások felismerésének, megismerésének a módjaival foglalkoznak, figyelmük a körülöttük lévő lehetőségekre, választási helyzetekre irányul.

A harmadik modulban (Keresd a forrást! / Információkutatás), az önismerettel és a szakmaismerettel foglalkozó modulok után, a tanulók a különféle információforrások közötti eligazodást, keresési stratégiákat, információkezelési technikákat gyakorolják.

A negyedik modul (Örömmel értesítjük… / Vizsgatréning) integráns egységet alkot, feladatai a nyolcadikos tanulók középiskolai felvételire való felkészítését célozzák. 

E modulok természetesen csupán kiegészítői lehetnek az egyébként az iskolákban folyó pályaorientációs tevékenységnek, hiszen a tervezett időmennyiség csupán pici szeletet enged kidomborítani a pályára való készítés folyamatából.

A program során alkalmazott módszerek: előadás, csoportjáték, beszélgetés, kiselőadás, médiumfeldolgozás, lényegkiemelés.

Munkaformák: egyéni, csoportos, kooperatív

 

Program:

 

1. modul         Csoport születik - Önismereti modul                     1 óra  

Csapatépítés

Csoportszerepek         Visszajelzések

                                               Személyes erősségek és gyengeségek

                                               Döntési stratégiák

                                               Jövőképek és fejlődési tervek

Életpálya-építés témái, területei

Életpálya-építés íve / alakítása, motivációk - ötletbörze

Énképek differenciálása                                             

Ön- és társismeret fejlődése a gyakorlati szerepelmélet megismerésével

Személyes fejlődési tervek - A ránk ható környezet 

 

 2. modul      Elágazó ösvények kertje - Szakmaismeret              1 óra  

Foglalkozáskereső - továbbtanulási lehetőségek feltárása 

Identitás, önmeghatározás, empatikus képességek 

Lehetőségek feltárása - Kiből lehetne jó…?        

 

 

3. modul     Keresd a forrást! -  Információkutatás,        1 óra              

Saját ismeretek, kompetenciák tudatosítása  -   Ki miben tudós?

Ismeretek összegzése középiskolákról - információkeresés

Pályaválasztással, iskolaválasztással kapcsolatos internetes források      

Álomiskola

            Otthoni munka: Kedvelt szabadidős tevékenységek és továbbtanulási elképzelések rendszerezése

 

 4. modul           Örömmel értesítjük                                  1 óra              

Tájékoztatás a felvételik rendszeréről

Írásbeli, szóbeli felvételi vizsgára és elbeszélgetésre felkészítés 

Önéletrajz, bemutatkozás írása, interjúkészítés

Stresszkezelés